Efteruddannelse og introduktionsdag

Efteruddannelse af psykoterapeuter og psykologer

I alt 80 lektioner med undervisning, træning og personligt arbejde.

Målet er at forstå, hvordan du selv og andre – ved siden af den ”fri” vilje – bliver styret af tidligere begivenheder, som ligger lagret i ubevidste lag i krop og nervesystem. Samt at forstå, hvordan neuroaffektiv viden og kunnen giver mulighed for at forløse disse lag og bringe de iboende ressourcer frem i stedet.

”Det neuroaffektive” – dvs. sammenhængen mellem kroppens nervesystem og følelser, og dermed relationer – berøres i stadig højere grad i den nyere psykologiske litteratur og er ofte på skemaet på kurser og uddannelser, men hovedsagelig som teori.

Der er stor interesse for emnet, men meget ofte stopper det ved en teoretisk forståelse, som ikke uden videre kan omsættes i praksis, da det kræver kendskab til andet og mere end almindelig psykoterapi.
Det er i høj grad et spørgsmål om færdigheder, erfaring og træning.

På NIPs efteruddannelser er nervesystemet og dets medspil i relationer og begivenheder hovedtemaet.
Vi underviser i nervesystemets konstante medspil i vores liv, hvordan vi kan se og mærke det i praksis, og hvordan vi gennem det terapeutiske arbejde dels kan bearbejde og forløse, dels kan lære klienten at leve bevidst med det.

Det er en del af al nærhed og alle relationer, også terapeut-klient-relationen.

Et særligt betydningsfuldt område af arbejdet med nervesystemet er choktraumearbejdet.

Du kan læse mere om vores undervisning her.

Chok og traumer

På efteruddannelsen underviser vi i at opdage traumer og at møde dem på en forløsende måde.

Der er begivenheder og forskrækkelser, der er så overvældende, at vi ikke med vores bevidsthed kan forstå dem, føle dem, rumme dem og integrere dem. Bevidstheden må lukke ned for ikke at blive så overvældet, at den mister sin centrering og sammenhæng.

I de tilfælde er der behov for at blive mødt af én, der kan hjælpe med den tid, omsorg, spejling og rumning, der skal til, for at bevidstheden gradvist kan begynde at huske, gennemleve, forløse og integrere oplevelsen.

Hvis det ikke sker, vil begivenheden lukke sig om sig selv og lagre sig som ufærdige og uudlevede følelser og overlevelsesmekanismer i krop og sind. Det vi kalder et choktraume.

Et sådant choktraume binder al den energi, der blev aktiveret ved begivenheden, men ikke udløst, og gør den ramte sårbar overfor situationer, der minder om den oprindelige begivenhed. Den ramte er således ikke helt sig selv længere. Har ikke længere så stort overskud, er blevet sårbar og har ingen følt og forstået bevidsthed om, hvad der er sket med ham/hende.

Ramtheden og den dermed opståede sårbarhed kan omfatte alt fra en reaktion på røde biler til en dybtgående reaktioner på kontakt med andre mennesker.

Uanset hvor gammelt og ubevidst et traume er, vil det vise sig i nervesystemet, når bevidstheden kommer i nærheden af det. Undervisningen omfatter arbejdet med at genkende og forløse det, efterhånden som det viser sig, og derved forløse de uudlevede følelser og overlevelsesreaktioner, så energi og ressourcer kan frigøres.

Du vil lære at arbejde med krop og kropssansninger samt om fire forskellige indgange til psykoterapi:

  • Dels viden om ”de tre hjerner”, og hvordan du arbejder med den viden.
  • Dels den neuroaffektive betydning af relationer. Dvs. imellem klienten og dig, men herigennem også i klientens andre betydningsfulde relationer.
  • Dels hvad der sker i rummet lige nu, og hvordan du kan møde det, så det forløser, og så det bringer ressourcer frem.
  • Dels kommunikation og roller – herunder dramatrekanten, og hvordan den har sammenhæng med de tre foregående aspekter.

I den sidste ende hænger disse aspekter sammen og er til stede samtidigt gennem hele terapien. De er grundlaget for hele NIPs måde at arbejde terapeutisk på.

Uden viden om choktraumer og behandlingen af disse kommer man med mange klienter ikke langt.

Det vil du komme til at lære mere om.

Der vil på alle modulerne indgå træning – i små grupper eller under direkte supervision i den ”store” gruppe. Du kan læse mere om vores undervisning her.

Efteruddannelse i Danmark

Tid, sted og pris

Datoer: d. 18-20/11 2021, d. 13-15/1, d. 17-19/3 og 19-21/5 2022. De to første dage kl. 10-17, sidste dag kl. 10-16.
Sted: Psykologhuset Vesterport, Vesterbrogade 40, 1620 Kbh. V
Pris: 15.600 kr.

Introduktionsdag i Aalborg

Du har mulighed for at melde dig til en introduktionsdag lørdag d. 14. august kl. 10-16, hvor du har mulighed for at se, hvad efteruddannelsen indeholder.

Den finder sted på Enggaardsgade 68, 9000 Aalborg.

Pris 400 kr.

Efteruddannelse på Færøerne

Terapi i den færøske kultur
Om tab, chok og traumer

Livet på Færøerne kan være barskt. Man lever af havet og er overgivet til naturkræfterne. Man lever i små bygdesamfund og har ansvar for at disse samfund fungerer. Det kræver en stærk kultur og stærke mennesker, som kan bære meget, og som ikke belaster det lille samfund mere end højst nødvendigt. Men voldsomme oplevelser, der ikke bliver bearbejdet, sætter sig i krop og sjæl, påvirker selvværdet og gør ensom. Den lige vej til depression, afhængighed og misbrug.

Psykoterapi har gennem de seneste år udviklet sig meget, med forståelse for kroppen og nervesystemets funktion, med viden om barnets tidlige udvikling og med respekt for betydningen af relationer.

Vi har uddannet psykoterapeuter på Færøerne siden 2007 og tilbyder nu efteruddannelse til såvel ”egne” kolleger som andre psykoterapeuter og psykologer, der har lyst til at lære nye metoder at kende til at arbejde neuroaffektivt med relationer og traumer.

Vi arbejder med udgangspunkt i kropssansninger og betydningsfulde relationer med det mål at frigøre iboende ressourcer.

Det terapeutiske arbejde går ud på at frigøre den energi, der er bundet i sorg, ensomhed, chok og traumer, finde frem til og frigøre de ressourcer, som har været brugt til at overleve i et svært liv, og sætte dem fri til at give livsglæde og livsudfoldelse.

Kurset vil være bygget op som kurset i Danmark – ovenfor beskrevet.

Kurset består af fire gange 3½ dags undervisning efterfulgt af to halve dages supervision, i alt 4½ dag pr. gang. Undervisningen foregår på dansk og varetages af Inge Farup og Mary á Argjaboða. Supervisionen foregår på færøsk og varetages af Mary á Argjaboða.

Kurset kan sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte.