Om os

Vi er et lille institut bestående af kun to personer, Mary á Argjaboða og Inge Farup. Instituttet ligger i Aalborg og er helt nyrenoveret.

Vi har i mange år uddannet psykoterapeuter MPF, tilbudt efteruddannelser, superviseret, afholdt kortere kurser, foredrag og temaaftener.

Fremover laver vi kun efteruddannelser for uddannede psykoterapeuter og psykologer, superviserer, holder foredrag og temaaftener og afholder kortere kurser.

Terapeutisk grundlag

Grundlaget i vores arbejde er et helhedssyn på klientens liv og livssituation. Det gælder såvel i nutiden som igennem hele klientens liv og hermed også relationen mellem klienten og betydningsfulde personer.

Vi har opmærksomhed på såvel klientens talte som uudtalte sprog (mimik og kropssprog) samt opmærksomhed på alle klientens ressourcer.

Vi er der med vores eget nærvær samtidig med opmærksomhed på klientens erfaringer med kontakt og relationer. Det terapeutiske udgangspunkt er eksistentielt, og vi har opmærksomheden rettet mod klientens tilknytningsmønster.

Vi arbejder på at udvikle klientens nærvær, både i forhold til omgivelserne, til det terapeutiske rum og til de indre sansninger af krop og selv, og vi opdager og spejler klientens ressourcer, både de ydre og de mere subtile indre ressourcer.

Tilsammen danner disse elementer et møde mellem terapeut og klient, der åbner klienten for at kunne mærke sig selv, at opbygge tillid til sig selv, sine omgivelser og sin væren i verden, at kunne se sig selv positivt med alle sine ressourcer og få forløst gamle traumer, som hidtil har begrænset livet.

Eksistentielt udgangspunkt

Eksistentielt udgangspunkt betyder, at vi ser klientens, både den voksnes og barnets, livssituation som en helhed, hvor alle dele spiller med, bevidst eller ubevidst, i vedkommendes tanker, følelser og handlinger.

Ingen af os kan se hele vores livssituation, vi behøver nogen til at spejle os i de vilkår, vi lever under nu eller levede under i fortiden. Vi behandler derfor ikke klientens tanker, følelser og handlinger som isolerede fænomener, men som en helhed.

Krops- og relationsterapi

Klientens tilknytningsmønster er afgørende for, hvordan klienten møder mennesker og situationer. Det er resultatet af mønstrene i familien i klientens tidlige barndom og en del af den personlighed, som klienten udvikler og bygger sit liv på. Der kan have været vanskeligheder, fx mangel på omsorg og opmærksomhed, som igennem det terapeutiske møde kan genoprettes, så klienten kommer i ægte kontakt med tillid til sig selv og sine omgivelser og med sine evner og muligheder.

Dette gøres gennem terapeutens nærvær med og opmærksomhed på klienten.

Opmærksomheden begrænser sig ikke til det talte sprog, men omfatter mimik og kropssprog helt ned i de små og tilsyneladende betydningsløse detaljer. Herigennem kan klienten komme i kontakt med hidtil ubevidste sider af sig selv, og det er herigennem, at hidtil ubevidste ressourcer kan integreres.
Det er gennem opmærksomheden på kropssansninger og integrationen af dem i klientens bevidsthed, at det bliver muligt at bearbejde selv gamle chok og traumer, som har sat sig i krop og personlighed som fx, undgåelser, hæmninger og et ukontrolleret temperament.

NIPs historie

Inge har altid undervist. Siden 1992 har jeg uddannet psykoterapeuter under Folkeuniversitetet forskellige steder i landet, mest i Aalborg.

I 1993 oprettedes Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark med krav for optagelse om faglig viden og praktisk færdighed, om egenterapi og supervision.

Jeg rettede min undervisning ind efter disse krav og skærpede dem i takt med foreningens formulering af nye krav, således at, da foreningen sammen med diverse ministerier formulerede nogle mere officielle krav og supplerede dem med kravet om evaluering hvert fjerde år, tog jeg også disse krav til mig.

Jeg etablerede i samarbejde med psykoterapeut MPF Mary á Argjaboða og psykoterapeut MPF Niels Thorning-Christensen Geysir-Instituttet, i 2007. I 2011 ændrede vi navnet til Nordisk Institut for Psykoterapi (NIP) samtidig med, at vi blev evaluerede for første gang.

Uddannelsen havde sin base i Aalborg. I 2007 tog Mary og jeg yderligere til Færøerne og holdt vores første grunduddannelse i Tórshavn med 12 deltagere, hvoraf de seks fortsatte og afsluttede uddannelsen i Danmark i 2013 sammen med seks danske studerende.

Siden 2013 har Mary og jeg drevet NIP alene.

Instituttet har, under de forskellige navne, i alt fuldført fem hele uddannelsesforløb.

Vi har afsluttet et efteruddannelsesforløb og har endnu et i gang på tredje år. Desuden er der planlagt endnu et med start i efteråret 2021.  Vi har grupper i supervision, og vi afholder løbende kortere kurser og temadage.

Vores institut ligger i Aalborg som et dejligt – og nu nyrenoveret – selvstændigt hus i forbindelse med Marys hjem.

NIP nu

Vi har besluttet ikke at sætte ikke flere psykoterapeutiske grunduddannelser i gang, hverken i Danmark eller på Færøerne.

Det har været en stor og både berørende og berigende oplevelse at uddanne mennesker helt fra grunden, og vi vil aldrig glemme alle disse mennesker, som har betroet os deres liv og historier, og hvoraf mange nu er vores gode kolleger.

Se liste over praktiserende NIP-terapeuter her.

Fremover vil vi lægge vi vores kræfter og engagement i efteruddannelser af allerede uddannede psykoterapeuter og psykologer, både i Danmark og på Færøerne, supervision af og kurser for mennesker, der arbejder med børn og unge, familier, der har brug for hjælp i forhold til børnene samt temadage og egne klienter.

Inge har et efteruddannelseskursus i gang for uddannede psykoterapeuter i København og udbyder endnu et fra efteråret 2021. Se mere her.

Mary og Inge udbyder sammen et efteruddannelseskursus på Færøerne.          Se mere her.

Mary udbyder kursus for fagfolk i Aalborg. Se mere her.

Mary udbyder supervisionsforløb. Har du eller din institution brug for supervision? Se mere her.

Sammen afholder vi faglige dage og supervision for ”hjemmeavlede” kolleger. Det foregår også på instituttet i Aalborg. Se mere her.

Vi laver også gerne kurser på bestilling. Se mere her.

Vi har begge gennem mange år haft og har stadig hver for sig Lars Sørensen som supervisor.